Pembina Highway Hot Yoga Schedule

 

 

 
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
6:00

 

 

 

 

 

   
8:20

 

 

 

 

 

Restorative

 

9:15  

 

Kriya

 

 Restorative

 

Flow

 

 

Kriya

 

 

 

 

10:00

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

10:30

10:30YIN

 

 

Restorative

 
 
 

 

 

Restorative

 

 

10:30YIN

12:45    

 
 

 

 

 

 

Flow

 
 3:00            

Kriya

5:30

Hot Core

Restorative

(26 in 60)

 

 26 in 60

   
6:45

YIN

YIN

 

 Slow Flow

 

 Restorative

   
7:15

 

 

 

 

 

   
8:00

 

 

 

Beginner